🔴 Hiru TV Copy Chat Live | EP 436 |2021-05-09

🔴 Hiru TV Copy Chat Live | 2021-05-09 විනූ සිරිවර්ධන ලෝචනා ඉමාෂි ශේෂාද්‍රි ප්‍රියසාද් තීක්ෂණ අනුරාධ නොයෙල් රාජ් උදාර කෞෂල්‍ය කාවිංග සහ නර්මදා සමඟින් ඔබේ ආලින්දයට…! #HiruTV #CopyChat #CopyChatLive #lka 🎵 Hai Apana Dil -නොවෙල් රාජ් 🎵 සන්තෝෂයි – උදාර…

🔴 Hiru TV Copy Chat Live | EP 436 |2021-05-09

Source

0
(0)

🔴 Hiru TV Copy Chat Live | 2021-05-09

විනූ සිරිවර්ධන
ලෝචනා ඉමාෂි
ශේෂාද්‍රි ප්‍රියසාද්
තීක්ෂණ අනුරාධ
නොයෙල් රාජ්
උදාර කෞෂල්‍ය
කාවිංග සහ නර්මදා සමඟින් ඔබේ ආලින්දයට…!
#HiruTV #CopyChat #CopyChatLive #lka

🎵 Hai Apana Dil -නොවෙල් රාජ්

🎵 සන්තෝෂයි – උදාර

🎵 සදපානවගේ ඔබෙරුව දිලිසිලා – නොවෙල් රාජ්( මුල් ගායනය – පෝල් ෆරනෑන්ඩෝ )

🎵 රින්ගා හොරෙන් – නොවෙල් රාජ්

🎵 කරුනා සුවද – උදාර ( මුල් ගායනය – නිහාල් නෙල්සන් )

🎵 ඇගෙ සිනහව තහනම් – උදාර ( මුල් ගායනය – චන්ද්‍රකුමාර කදනාඅරච්චි )

🎵 තරුද නිදන මහ රෑ – ශේශාද්රි ( මුල් ගායනය – නන්දා මාලනී )

🎵 ආශිර්වාද දී – තීක්ෂණ

🎵 සදරේනුගලන – තීක්ෂණ

🎵 ආශිර්වාද දී – තීක්ෂණ

🎵 ආත්මගනනක සිතිවිලි අතරේ – ලෝචනා ( මුල් ගායනය – ශ්‍රිමතී තිලකරත්න )

🎵 හිරුගිලිලා සදුනැගආ නියාවේ – විනූ ( මුල් ගායනය – චන්ද්‍රලේකා පෙරේරා )

🎵 ඉරට අකීකරු – විනූ ( මුල් ගායනය – ඉන්ද්‍රානී පෙරේරා )

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *