🔴 Hiru TV Copy Chat Live | EP 437 | 2021-05-16

🔴 Hiru TV Copy Chat Live | 2021-05-16 නිරෝෂා තලගල රිතු ආකර්ෂා ශිරෝශී රොමේෂිකා දිමන්ක වෙල්ලාලගේ සංඛ දිනෙත් ඉන්දික රුවන් (රූනි) කාවිංග සහ නර්මදා සමඟින් ඔබේ ආලින්දයට…! #HiruTV #CopyChat #CopyChatLive #lka 🎵 රහස් තීරේ – රූනී 🎵 දුබුරු ලමිස්සී -…

🔴 Hiru TV Copy Chat Live | EP 437 | 2021-05-16

Source

0
(0)

🔴 Hiru TV Copy Chat Live | 2021-05-16

නිරෝෂා තලගල
රිතු ආකර්ෂා
ශිරෝශී රොමේෂිකා
දිමන්ක වෙල්ලාලගේ
සංඛ දිනෙත්
ඉන්දික රුවන් (රූනි)
කාවිංග සහ නර්මදා සමඟින් ඔබේ ආලින්දයට…!
#HiruTV #CopyChat #CopyChatLive #lka

🎵 රහස් තීරේ – රූනී

🎵 දුබුරු ලමිස්සී – රූනී

🎵 Have you everseen The Rain – රූනී

🎵 දගකාර පෙම්වන්තයෝ ( බේබී ශානිකා ) – නීරෝශා තලගල

🎵 පින්න පිපෙන රෑයාමේ ( සමිතා මුදුන්කොටුව ) – නිරෝශා

🎵 මේ කතාව මන්මුලාවු ( චන්ද්‍රලේකා පෙරේරා ) – ශිරෝශි

🎵 රෑ සිහිනෙන් මා – සන්ක දිනෙන්

🎵 වනදෙවුලිය තුරුලේ ( ඉන්ද්‍රානී පෙරේරා ) – ශිරෝශි

🎵 රිදෙන නොරිදෙන – සන්ක දිනෙන්

🎵 සිතින් යන අය අතින් අල්ලා – සන්ක දිනෙන්

🎵 කියබුලතාවේ – ඩිමන්ක

🎵 අහින්සකාවී – ඩිමන්ක

🎵 ආදරෙයි කාටවත නැතිතරම් කියා – ඩිමන්ක

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *