1992-0220 Enlightened by Mahalakshmi Principle

Được khai sáng bởi Năng Lượng Mahalakshmi Excerpt from Shri Mataji’s talk/ Trích đoạn từ bài nói chuyện của Shri Mataji. Source: amruta.org, BeSahaj youtube channel. Vietnamese subtitle has been contributed by Vietnam collective.

0
(0)

Được khai sáng bởi Năng Lượng Mahalakshmi

Excerpt from Shri Mataji’s talk/ Trích đoạn từ bài nói chuyện của Shri Mataji.

Source: amruta.org, BeSahaj youtube channel.
Vietnamese subtitle has been contributed by Vietnam collective.

0 / 5. 0